VKU Claim
Sprache wählen...

برنامه های حرکت

Fahrplanauskunft چگونه به هدفم مواصلت میکنم؟ و چه وقت بس حرکت میکند؟ در منطقه اداری اونا خطوط زیاد حرکت بس ها موجود است. با اینها میتوان تقریباٌ به همه جا رفت. آسانتر از همه این است که برای کسب اطلاع درمورد برنامه حرکت بسها استفاده کنید:VKU از هوم پیج آتی
www.vku-online.de/auskunft
در هوم پیج کافیست که مبدأ حرکت، هدف ووقت آن تذکارگردد. آنگاه اوقات حرکت نشان داده میشوند. در صورتیکه بس مستقسماٌ به هدف نرود، ایستگاه عوض کردن بس و اوقات آن هم تذکرداده میشود


Aushangfahrplan اطلاعات در ایستگاه
برنگ سبز دیده میشود. "H" تمام ایستگاها بوسیله لوحه ای شناخته میشوند که بروی آن حرف درهر ایستگاه نوشته شده است که کدام خط ها در آنجا حرکت میکنند. برای هر خطی برنامه حرکتی وجود دارد. اوقات حرکت بسها در روزهای ذوشنبه تا جمعه، شنبه و یکشنبه از هم متفاوت است


برنامه های حرکت خطوط بس ها
میتوان برنامه های حرکت هر یک از خطها را (داون لود) کرد: VKU-Homepage در
www.vku-online.de/fahrplantabellen


واپس بصفحه اول